18/04/2016
Tiến sỹ Richard Rawson Chương trình can thiệp lạm dụng chất lồng ghép UCLA Viện Nghiên cứu Khoa học Thần kinh và Hành vi con người Semel Trường Y khoa David Geffen, UCLA ... Xem thêm
18/04/2016
Walter Ling, M.D Giáo sư Tâm thần học Giám đốc sáng lập Chương trình Can thiệp Lạm dụng Chất Chương trình Can thiệp Lạm dụng Chất, UCLA Viện Nghiên cứu Khoa học Thần kinh và Hành vi con người Semel T... Xem thêm
18/04/2016
TS. Thomas E. Freese Pacific Southwest Addiction Technology Transfer Center UCLA Integrated Substance Abuse Programs Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior David Geffen School of Medicine at UCLA ... Xem thêm