Thứ bảy, 21/06/2014 | 00:00

Quyết định 2596/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ở Việt Nam đến năm 2020

Quyết định 2596/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ở Việt Nam đến năm 2020

Trước tiên, tập trung phát triển các cơ sở cai nghiện tự nguyện bằng việc chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội điều trị nghiện bắt buộc (sau đây gọi là Trung tâm) có quy mô dưới 200 đối tượng, gần cộng đồng dân cư và những Trung tâm thường xuyên có số người cai nghiện dưới 50% so với công suất thiết kế ở những tỉnh, thành phố có nhiều Trung tâm thành các cơ sở cai nghiện tự nguyện; phát triển và hoàn thiện các cơ sở điều trị thay thế thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện nhằm cung cấp dịch vụ toàn diện cho người nghiện và nâng cấp các Trung tâm dân lập thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện dân lập. 

Trong đó, đến năm 2015, thí điểm chuyển đổi 80 Trung tâm thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện (40 Trung tâm chuyển đổi hoàn toàn và 40 Trung tâm chuyển đổi một phần); thí điểm nâng cấp 10 cơ sở thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và  thí điểm chuyển đổi 05 Trung tâm dân lập của TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện dân lập… Đến năm 2020, 80 Trung tâm thí điểm chuyển đổi hoàn thiện, có đầy đủ chức năng của cơ sở điều trị nghiện tự nguyện; 140 cơ sở điều trị thay thế được nâng cấp thành cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và có 30 cơ sở điều trị nghiện tự nguyện dân lập được hình thành.

Đồng thời, Đề án cũng đề ra nhiệm vụ phát triển điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng với mục tiêu vào năm 2015, thành lập 500 điểm cấp phát thuốc điều trị thay thế tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm về nghiện ma túy, trong đó lựa chọn 200 điểm để thực hiện thí điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị cho người nghiện; đến năm 2020, thành lập 900 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng ở các xã phường có trên 100 người nghiện.