Thứ ba, 02/04/2013 | 00:00

Tổng quan về Nghiện chất và ATS

Đào tạo
02/04/2013 - 12/04/2013
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

Tổng quan về Nghiện chất và ATS – tại TP.HCM, 2-3/4 và 4-5/4; tại Hà Nội, 11-12/4

Trong tháng 4/2013, VHATTC sẽ tổ chức 3 khóa Tổng quan về Nghiện chất và ATS nhằm đáp ứng nhu cầu của cán bộ làm việc trong lĩnh vực nghiện chất và các lĩnh vực khác liên quan nắm được những thông tin chính xác về rối loạn nghiện, cũng như có định hướng về điều trị nghiện ATS – là loại ma túy mới hiện nay. Mỗi khóa học kéo dài 1,5 ngày gồm hai phần: Phần 1 (0,5 ngày): Tổng quan về nghiện và điều trị nghiện; Phần 2 (1 ngày): Tổng quan về ATS và điều trị nghiện ATS.

Xin liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.